PROJEKTY - FUNDACJA LUX POLONIAE

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY

PROJEKT  "SZKOŁA TWOJEGO SUKCESU"

Realizując zadania statutowe Fundacja zwraca szczególną uwagę na budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości, innowacyjności, obywatelskiej solidarności jak też na promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową. Nie bez znaczenia dla Fundacji są pozytywne wartości społeczne, którym Fundacja przypisuje szczególną, wysoką rangę i pozycję. Z powyższych zadań i wartości narodził się niepowtarzalny projekt nazwany "Szkołą Twojego Sukcesu - Fundacja Lux Poloniae".
"Szkoła Twojego Sukcesu - Fundacja Lux Poloniae" to długofalowy i nieograniczony czasowo program oparty o system nauczania indywidualnego, symultanicznego kierowany do młodzieży i dorosłych, osób pracujących ale i tych, którzy poszukują swojego miejsca na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa została uzupełniona o pozytywne aspekty kreatywności, przedsiębiorczości czy innowacyjności. Dzięki symultanicznym, indywidualnym wykładom oraz praktycznemu doświadczaniu rzeczywistości gospodarczej i społecznej - każdy z uczestników programu zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne w kreowaniu własnego awansu, własnego sukcesu, realizacji samego siebie - tak w życiu osobistym jak i społecznym oraz zawodowym.
Program jest autorski i innowacyjny. Fundacja nie tylko wystawia uczestnikowi szkolenia odpowiedni dyplom ale także przekazuje podziękowanie za wsparcie realizowanego zadania. Jednocześnie uczestnik programu- posiada prawo aby zwrócić się do Fundacji w sprawie dotyczącej jego kariery i otrzymać poradę w ramach oczywistych norm i zakresu działania Fundacji. Fundacja interesuje się w sposób oczywisty dalszym losem uczestnika programu oraz wpisuje go do kalendarza imprez, spotkań czy zaproszeń - co dodatkowo wpływa pozytywnie na integrację uczestnika programu z samą Fundacją. Uzupełnieniem zajęć w ramach "Szkoły Twojego Sukcesu - Fundacja Lux Poloniae" są "Warsztaty Liderów" przeznaczone dla tych uczestników, którzy swoją przyszłość chcą związać z przywództwem w firmie, korporacji, grupie, zespole lub w polityce...


     Fundacja Lux Poloniae zaprasza na zajęcia w
                  SZKOLE TWOJEGO SUKCESU
             "SZKOŁA TWOJEGO SUKCESU" TO PROJEKT W KTÓRYM:
- nauka odbywa się w wyjątkowym systemie symultanicznym w grupach
 do 15 osób!
- w trakcie zajęć liczy się jakość wykładów a nie ilość osób biorąca w
  nich udział!
- na zajęciach panuje niepowtarzalna atmosfera!
- oprócz wiedzy i doświadczenia przekazujemy także wartości społeczne!
- zajęcia odbywają się najczęściej zaocznie w soboty lub niedziele!

CZEGO UCZYMY W "SZKOLE TWOJEGO SUKCESU"?

- jak zrealizować się w życiu społecznym i zawodowym...
- przekazujemy wiedzę i doświadczenie biznesowe i marketingowe...
- jaką obrać drogę w karierze zawodowej...
- jak radzić sobie na trudnym rynku pracy...
- jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych...
- jak w przyszłości awansować, zostać przywódcą lub liderem grupy...
- oraz najważniejsze: jak odnieść faktyczny sukces...

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE NABYTE NA ZAJĘCIACH POMOGĄ ZWIĘKSZYĆ
            TWOJĄ SZANSĘ ZDOBYCIA NOWEJ PRACY LUB AWANSU!

ZAJĘCIA KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM ORAZ STOSOWNYM DYPLOMEM! ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ I STUDENTÓW, OSOBY PRACUJĄCE JAK TEŻ
                       POSZUKUJĄCE MIEJSCA NA RYNKU PRACY!

INFORMACJE I ZAPISY: "SZKOŁA TWOJEGO SUKCESU" - Fundacja Lux Poloniae, Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 27 ( budynek Zespołu Szkół Prywatnych im. k. K. Gostyńskiego ), tel. 781 231 385PROGRAM FUNDACJI O NAZWIE "PROJEKT - WSPÓLNOTA"


  Zgodnie z przyjętym i obowiązującym Statutem Fundacji Lux Poloniae, Fundacja została powołana na czas nieokreślony w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w wymienionych w Statucie  zakresach.
  Pierwszym i istotnym zakresem działania Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku tradycji, patriotyzmu i kultury polskiej, propagowanie dziedzictwa narodowego i kulturowego jak również budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości, innowacyjności, obywatelskiej solidarności, równości obywateli wobec prawa oraz pozytywnego wizerunku działalności społecznej. Istotna jest również dla Fundacji działalność na rzecz pełniejszej integracji społecznej.
  Z istoty powołania Fundacji do istnienia wynika fakt konieczności i chęć wskazania na pozytywne wartości jakie winny być domeną życia społecznego i publicznego a także na promowanie dobrych zasad współżycia społecznego, odbudowy oraz poszukiwania idei wspólnotowej łączności pomiędzy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, łączności międzypokoleniowej i łączności integrującej w ramach narodowych wartości jak i tradycji.
  Fundacja Lux Poloniae pragnie zatem poprzez swoje zaistnienie, poprzez swoją pracę, projekty czy też programy - kierować zainteresowanie wszystkich grup społecznych na wyższe wartości życia we Wspólnocie narodowej. Uważamy bowiem, że we współczesnym świecie dynamicznie zmieniających się wartości oraz licznych nowych zagrożeń - istotnego znaczenia nabierają wartości i idee jakie integrowały w trudnych czasach historycznych znaczną większość obywateli Rzeczypospolitej.
  Wartości te - jako wartości nieprzemijające, są niezwykle istotne dla pozytywnych zmian jakie winny dokonywac się w wielu dziedzinach życia, w tym również w samym życiu gospodarczym. Pozbawienie przecież życia gospodarczego wyższych wartości społecznych prowadzi - jak wykazują liczne badania oraz doświadczenia innych krajów i gospodarek - do całkowitego odhumanizowania ekonomii i zaniku pozytywnych relacji międzyludzkich i wspólnotowych.

HARMONOGRAM PROGRAMU I JEGO PLANOWANIE

  Program Fundacji o nazwie "Projekt - Wspólnota" został zaplanowany do realizacji na lata 2016 i 2017.
  Wdrożenie Programu będzie zależne od środków uzyskanych przez Fundację na ten cel, opracowania skali przedsięwzięcia, wytypowania partnerów strategicznych oraz nawiązania w tym celu kontaktów z mediami publicznymi jak i prywatnymi. Niezbędne też będzie zainteresowanie i uzyskanie wsparcia administracji rządowej jak i samorządowej.

STRATEGIA PROGRAMU

  Program ma zostać zrealizowany poprzez bezpośrednie dotarcie do społeczeństwa z pozytywnym przekazem warunkującym pobudzenie wyższych wartości wspólnotowych i społecznych a realizowanych we wspólnocie narodowej.
   Wskazywanie na bezpośrednie znaczenie nowoczesnego, postępowego patriotyzmu, zwrócenie uwagi na właciwą skalę wartości w strukturze społecznej, nawiązanie do historii i tradycji Polski oraz kreowanie wspólnotowego zaangażowania i jedności - powinno zostać uzyskane dzięki działaniom marketingowym i bezpośrednio promocyjnym.
  Strategia Programu zakłada bezpośrednie spotkania z mieszkańcami miast i wsi, kolportaż katalogów i ulotek programowych, organizację prelekcji i odczytów dotyczących Programu, jego celów i oczekiwanych rezultatów.
  Zwieńczeniem Programu stanie się konferencja z udziałem zaproszonych gości ze świata mediów, biznesu oraz polityki krajowej i międzynarodowej podczas której zostaną wręczone honorowe dyplomy tym osobom, instytucjom czy firmom, które wzięły czynny udział w realizowym przez Fundację Programie "Projekt - Wspólnota".  
 


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego